Veilingvoorwaarden

De veiling wordt georganiseerd onder auspiciën van Zuydwal Veilingen. De organisatie is in handen van drs. Margriet van Seumeren.

Zuydwal Veilingen deelt hierdoor mee aan allen die aan de veiling deelnemen, dat de veiling wordt gehouden onder de hierna volgende voorwaarden en dat een ieder die aan de veiling deelneemt daardoor te kennen geeft dat hij de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig aanvaardt:

 1. (a)Koper is degene aan wie een kavel is toegewezen op grond van het feit dat door hem het bod is uitgebracht dat de veilingmeester als hoogste heeft aanvaard; indien de veilingmeester tijdens de veiling van oordeel is dat daartoe termen aanwezig zijn, zal hij de betreffende kavel terstond opnieuw in veiling brengen.
  (b) De koper wordt steeds geacht voor zich zelve te hebben gekocht.
 2. Alle goederen worden verkocht voetstoots zonder actie of refactie, in de toestand, waarin het te verkopene zich op het ogenblik van toewijzing bevindt.
 3. De verkoping  geschiedt om contant geld met een opgeld van 32% tot een hamerprijs van € 800, bij een hamerprijs tussen de €800 en €1.500 bedraagt het opgeld 29,5%, tussen de €1.500 en €15.000 27% en bij een hamerprijs vanaf €15.000 is het opgeld 25%, tegelijk met de koopsom te betalen zonder enige korting of inhouding. In het opgeld is mede de BTW heffing begrepen. 
 4. Wanneer u wilt bieden tijdens een live veiling via de externe veilingsite Invaluable wordt u bovenop de hamerprijs 3% extra kosten in rekening gebracht. Biedlimiet:
  Zuydwal Veilingen werkt met biedlimieten om overkreditering te voorkomen. De standaard biedlimiet is € 6.000,- inclusief opgeld. Mocht u meer dan € 6.000,- willen bieden, stuur dan een e-mail naar info@zuydwalveilingen.nl waarin u de gewenste hoogte van uw biedlimiet vermeldt. Graag ontvangen wij daarbij ook een kopie van uw legitimatiebewijs. Dit verzoek dient u ons uiterlijk 2 dagen voor de veiling te sturen. Wij zullen u per mail beantwoorden nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.
 5. Omschrijvingen in de catalogus en alle inlichtingen schriftelijk of mondeling gegeven, worden geacht naar beste weten van de zijde van verkoopster gedaan te zijn en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal op verkoopster of onttrekking aan de plichten van de koper om de goederen totzich nemen en te betalen, zijnde de koper in de gelegenheid zich op de kijkdagen te vergewissen omtrent de aard en de toestand van het te verkopen goed.
 6. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 2 en 4 is de veilinghouder bereid het geveilde tegen gelijktijdige restitutie van koopprijs en opgeld terug te nemen, indien de koper binnen een periode van twee weken na de verkoop ten genoege van de veilinghouder bewijst dat de verstrekte omschrijving zodanig onjuist is, dat indien de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van de verkoop bekend was geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. De veilinghouder is niet bereid tot terugname, indien de omschrijving in de catalogus tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling aan het publiek werd verstrekt. Deze bereidheid vervalt eveneens, indien en voor zover de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich ten tijde van toewijzing bevond. De oorspronkelijke koper accepteert alle kosten die de veilinghouder moet maken om onafhankelijke schriftelijke beoordelingen en/ of rapportages te laten maken door erkende experts op het betreffende onderwerp.
 7. Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte goederen voor rekening en risico van de koper en is elke reclame uitgesloten.
 8. Zuydwal Veilingen heeft het recht bij de toewijzing van elke koop terstond geheel of gedeeltelijk betaling te vorderen; bij weigering wordt zodanige koop onmiddellijk herveild en het bod van de nalatige bieder niet weder aangenomen.
 9. Bij niet tijdige betaling zal Zuydwal Veilingen aan de koper rente in rekening brengen, naar een percentage gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met administratie- en opslagkosten met een minimum van € 50,- te berekenen vanaf de datum van toewijzing tot het tijdstip van betaling. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper. Indien de goed(eren) niet binnen twee maanden na aankoop zijn opgehaald worden depotkosten in rekening gebracht; tevens vervalt de verzekering.
 10. De koper kan de gekochte goederen op afspraak ophalen. Desgewenst kunnen de werken ook verzonden worden voor rekening en risico van de koper.
 11. Indien de gekochte goederen,  niet betaald, zijn voor 4 dagen na de veilingdatum zo is de koper door dit feit zelf in gebreke en heeft Zuydwal Veilingen het recht zonder enige verdere ingebrekestelling de koop als nietig en ontbonden te beschouwen. Zuydwal Veilingen  heeft het recht de kopen, die niet afgehaald zijn, onmiddellijk of later in het openbaar of uit de hand te verkopen; de nalatige koper blijft echter aansprakelijk voor een mindere opbrengst en voor de kosten van de verkoop, terwijl hij geen aanspraak op een meerdere opbrengst kan maken.
 12. Indien bij een toewijzing van een koop twee of meer personen tegelijk aan het bod zijn of moeilijkheden rijzen over de toewijzing of anderszins, als bijvoorbeeld over de uitleg van plaatselijke gebruiken en bedingen, of vergissingen van de afslager, beslist hierover de verkoopster en heeft zij in ieder geval het recht de koop terstond opnieuw te doen herveilen met dezelfde rechten.
 13. Zuydwal Veilingen behoudt zich het recht voor, de volgorde der verkoping te wijzigen en nummers bijeen te voegen of te splitsen of nummers te laten uitvallen.
 14. Zuydwal Veilingen  zal , noch haar personeel kunnen op welke wijze dan ook verantwoordelijk gesteld worden voor enige onachtzaamheid of verzuim door aldus te handelen of niet te handelen tijdens de veiling en Zuydwal Veilingen is ook niet verantwoordelijk voor technische storingen tijdens de veiling.
 15. De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de voorwaarden van de verkoop of met ter plaatse bestaande gebruiken. 

Online veiling

Op een online Veiling kan de bieder pas een bod doen nadat hij het biedformulier volledig heeft ingevuld. Veilinghoudster heeft altijd het recht om zonder opgaaf van redenen de bieder te blokkeren. Daarnaast heeft Veilinghoudster altijd het recht om de koper en/of de bieder van toekomstige veilingen uit te sluiten. De bieder zal geen handelingen verrichten die de infrastructuur van veilinghoudster op onredelijke wijzen belasten of schade toebrengen aan de infrastructuur dan wel aan de Online veilingen, dan wel aan de goede naam van Zuydwal Veilingen.

Het volgrecht is van toepassing.

Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van de volgende veiling en ander nieuws!